Košík  

(prázdny)

Obchodné podmienky

1         Všeobecné ustanovenia

1.1   Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru z ponuky internetového obchodu www.ayrton.sk , pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so znením týchto obchodných podmienok, že je s nimi oboznámený a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

1.2   Predávajúcim je spoločnosť Ayrton, s.r.o., so sídlom: Pravenec 321, 972 16 Pravenec,  IČO: 36 352 560, DIČ: 2022164034, IČ DPH: SK2022164034, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16577/R.

1.3   Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba/ živnostník, ktorá si objednala u predávajúceho tovar. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

1.4   Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.5   Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.ayrton.sk. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcemu, ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva kúpnou zmluvou. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy/prevzatia tovaru, spôsob úhrady. V prípade právnickej osoby/ živnostníka aj názov spoločnosti a IČO, DIČ, IČ DPH, ktoré uvedie kupujúci v Dodatočných informáciách pri registrácii. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

1.6   Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.7   Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sú uvedené v ponuke internetového obchodu www.ayrton.sk. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (zákazková výroba) sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný u predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho, na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý môže byť predávajúcim vyžiadaná finančná záloha až do výšky 50% z celkovej hodnoty objednaného tovaru.

1.8   Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

 

2         Objednávanie tovaru

2.1   Kupujúci si môže objednať tovar u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.ayrton.sk alebo pri zákazkovej výrobe na základe e-mailovej objednávky uskutočnenej na e-mailovej adrese ayrton@ayrton.sk. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou.

2.2   Predávajúci si môže pri zákazkovej výrobe vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške a to až do výšky 50% z celkovej hodnoty objednaného tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

 

3         Platobné podmienky

3.1   Ceny uvedené pri tovare v internetovom obchode www.ayrton.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poplatky súvisiace s doručením tovaru. Poplatky súvisiace s doručením tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania kupujúcim v objednávke a od hmotnosti zásielky (uvedené v Dodacích podmienkach). V objednávke je zobrazená cena za doručenie zásielky pre tovar, ktorý má kupujúci v košíku.

3.2   Kupujúcemu ponúka predávajúci nasledovné spôsoby platby za objednaný tovar:

-        zaplatenie dobierky pri jej prevzatí,

-        uhradenie bankového prevodu vopred v prospech účtu 262 104 6369/1100 (IBAN: SK41 1100 0000 0026 2104 6369), pričom variabilným symbolom je číslo objednávky.

3.3   Pri výbere spôsobu dodania formou osobného odberu v prevádzke spoločnosti Ayrton, s.r.o., predávajúci ponúka kupujúcemu iba spôsob platby za objednaný tovar formou uhradenia bankového prevodu vopred.

3.4   Až do úplného zaplatenia ceny za objednaný tovar vrátane doručenia kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

3.5   V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

3.6   V prípade zákazkovej výroby sú platobné podmienky stanovené individuálne.

 

4         Dodacie podmienky

4.1   Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby dodania objednaného tovaru:

-          poštou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke:

 • do 2 kg doporučeným listom 2. triedy Slovenskej pošty,
 • od 2 kg do 10 kg balíkom 2. triedy Slovenskej pošty,

-          kuriérom – služba Expres Kuriér Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke,

-          osobný odber v prevádzke spoločnosti Ayrton, s.r.o. na adrese Pravenec 426, 972 16 Pravenec, v čase od 7:00 do 14:00 hod., v pondelok až piatok (len pracovné dni).

4.2   Kupujúci bude o odoslaní objednaného tovaru, resp. jeho pripravenosti na osobné prevzatie informovaný e-mailom.

4.3   V prípade uhradenia bankového prevodu vopred bude zásielka s objednaným tovarom odoslaná/ pripravená na osobné prevzatie v čo najkratšom čase od prijatia úhrady.

4.4   Lehota pre zaslanie objednaného tovaru, ktorý je na sklade, je do 3 pracovných dní. K tejto lehote je potrebné pripočítať pre tovar zasielaný poštou max. 3 pracovné dni a pre doručenie kuriérom 24 hodín.

4.5   Poplatky súvisiace s doručením tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenskej republiky:

 • do 100 g           1,30 € + 0,80 € za dobierku
 • do 500 g           1,60 € + 0,80 € za dobierku
 • do 1 kg             2,30 € + 0,80 € za dobierku
 • do 2 kg             3,30 € + 0,80 € za dobierku
 • do 5 kg             4,00 € + 0,80 € za dobierku
 • do 10 kg           5,00 € + 0,80 € za dobierku

Uvedené poplatky sú oslobodené od DPH.

V prípade uhradenia bankového prevodu vopred sa poplatok za dobierku vráti kupujúcemu na účet, z ktorého bol objednaný tovar uhradený a to v čo najkratšom čase od prijatia úhrady.

4.6   Poplatky súvisiace s doručením tovaru prostredníctvom kuriéra v rámci Slovenskej republiky:

 • do 1 kg             6,00 € + 0,96 € za dobierku
 • do 3 kg             6,15 € + 0,96 € za dobierku
 • do 5 kg             6,30 € + 0,96 € za dobierku
 • do 10 kg           6,60 € + 0,96 € za dobierku
 • do 15 kg           6,90 € + 0,96 € za dobierku

Uvedené poplatky sú vrátane DPH.

V prípade uhradenia bankového prevodu vopred sa poplatok za dobierku vráti kupujúcemu na účet, z ktorého bol objednaný tovar uhradený a to v čo najkratšom čase od prijatia úhrady.

4.7   V prípade objednávky tovaru kupujúcim nad 85 € sa poplatok súvisiaci s doručením tovaru neúčtuje.

4.8   Kupujúci nepreberie od doručovateľa/kuriéra viditeľne poškodenú zásielku.

4.9   V prípade zákazkovej výroby sú dodacie podmienky stanovené individuálne.

 

5         Záručná doba

5.1   Na tovar ponúkaný v internetovom obchode sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedená iná, napr. dátum spotreby), ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

6         Zrušenie objednávky kupujúcim

6.1   Ak má kupujúci záujem o zrušenie objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, je potrebné, aby čím skôr kontaktoval predávajúceho (e-mailom, telefonicky). V prípade, že kupujúci uhradil objednaný tovar vopred, peniaze mu vráti predávajúci najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého bol objednaný tovar uhradený.

 

7         Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1   V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku) má spotrebiteľ (kupujúci – fyzická osoba) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

7.2   Je potrebné, aby spotrebiteľ podal odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne a to buď e-mailom na ayrton@ayrton.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti predávajúceho (Ayrton, s.r.o., Pravenec 321, 972 16 Pravenec), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy, o reklamáciu, resp. o inú požiadavku spotrebiteľa. Je potrebné, aby odstúpenie od kúpnej zmluvy obsahovalo údaje o spotrebiteľovi, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a kam majú byť kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od kúpnej zmluvy formulár, ktorý si môže stiahnuť z webovej stránky www.ayrton.sk v spodnom menu obrazovky s názvom „Formulár na odstúpenie od zmluvy“.

7.3   Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.4   Spotrebiteľ je súčasne povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s kópiou daňového dokladu (faktúry). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti predávajúceho (Ayrton, s.r.o., Pravenec 321, 972 16 Pravenec) a to napr. formou balíka zaslaného ako doporučená zásielka. Tovar nezasiela formou dobierky. Náklady na vrátenie tovaru neznáša spotrebiteľ iba v tom prípade, ak tovar nemá vlastnosti, ktoré boli uvedené v popise výrobku alebo bol vadný.

7.5   V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Predávajúci platby vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.6   Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru.

7.7   Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.8   Spotrebiteľ v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

7.9   Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

 

8         Reklamácie tovaru

8.1   Je potrebné, aby kupujúci oznámil predávajúcemu nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru do 48 hodín od prevzatia zásielky a to e-mailom na adresu ayrton@ayrton.sk alebo telefonicky v pracovné dni na tel. čísle 0905 352 830. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

8.2   Kupujúci môže reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode u predávajúceho e-mailom na adrese ayrton@ayrton.sk alebo telefonicky v pracovné dni na tel. čísle 0905 352 830. Kupujúci zašle reklamovaný tovar po dohode s predávajúcim na adresu spoločnosti a to napr. formou balíka zaslaného ako doporučená zásielka. Tovar nezasiela formou dobierky. Kupujúci priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúru), ktorý mu predávajúci poslal s tovarom.

8.3   Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru bude bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky kupujúceho a dohodne sa s ním na rýchlom vyriešení reklamácie: reklamovaný tovar vymení kus za kus, prípadne za iný tovar, ktorý si kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo kupujúcemu vráti peniaze. Reklamáciu predávajúci vybaví v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 

9         Ochrana osobných údajov

9.1   Pred nakupovaním v internetovom obchode www.ayrton.sk je potrebné, aby sa kupujúci zaregistroval. Pri registrácii a nakupovaní predávajúci požaduje od kupujúceho len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s vybavením objednávky a doručením tovaru. V prípade fyzickej osoby sú to: titul, meno a priezvisko, adresa vrátane PSČ a krajiny (fakturačná adresa), príp. dodacia adresa, ak je odlišná od fakturačnej adresy (resp. ďalšie voliteľné adresy), mailová adresa a príp. číslo telefónu/mobilu pre rýchlejší kontakt s kupujúcim. V prípade živnostníka/právnickej osoby sú to naviac: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba. Tieto údaje považuje predávajúci za dôverné a nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich dodanie tovaru a spracovanie faktúr do účtovného systému.

9.2   Svoje údaje a ďalšie nastavenia si môže kupujúci po prihlásení do časti „Váš účet“ skontrolovať a kedykoľvek zmeniť  a to v častiach „Vaše osobné informácie“ a „Vaše adresy“, resp. zaslaním e-mailu predávajúcemu na adresu ayrton@ayrton.sk. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, požiada o to e-mailom predávajúceho na adrese ayrton@ayrton.sk. Účet kupujúceho bude zrušený.

9.3   Potvrdením objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov), ktoré uviedol v registrácii a objednávke a to za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci má právo svoj súhlas písomne odvolať a to zaslaním žiadosti buď e-mailom na ayrton@ayrton.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje vymazať osobné údaje kupujúceho zo svojej databázy do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Kupujúci má ďalej práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, právo na zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

9.4   Predávajúci môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o kupujúcich, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých kupujúcich.

 

10     Záverečné ustanovenia

10.1           Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke internetového obchodu www.ayrton.sk v deň potvrdenia objednávky s výnimkou, ak je medzi kupujúcim a predávajúcim vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto  obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránke internetového obchodu www.ayrton.sk.

10.2           Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru na diaľku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

10.3           Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.09.2015.